Stanovy

STANOVY

Sdružení podnikatelů a živnostníků

České republiky

 

Čl. I

Název a sídlo

 

 1. Název sdružení zní: Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky

 

 1. Zkrácený název: SPŽ ČR nebo Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

 

 1. Název sdružení v anglickém jazyce:

The Syndicate of Businessmen and Tradesmen of the Czech Republic

 

 1. Sídlo sdružení: Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4

 

 1. Hlavní činnost:
 • uspokojování a ochrana oprávněných zájmů členů členských organizací při podnikání,
 • prosazování a obhajoba profesních zájmů členů,
 • vzdělávací činnost, pořádání kurzů a seminářů,
 • podávání návrhů na úpravu legislativy včetně nadměrné administrativní zátěže osob samostatně výdělečně činných, malých a středních podnikatelů.

 

 1. IČO: 266 56 060.  Logo SPŽ ČR v grafické podobě: Viz Příloha č. 1.

 

 

Čl. II

Úvodní ustanovení

 

SPŽ ČR je organizací zaměstnavatelů, protože vzniklo dle § 9 a) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a považuje se za organizaci zaměstnavatelů, dle § 3046, zákona č. 89/2012 Sb.

 

 
Čl. III
Předmět činnosti SPŽ ČR

 

1.   Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, jako zaměstnavatelský svaz soukromých podnikatelů převážně malého a středního stavu a živnostníků, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, podporuje je a pomáhá jim. Prosazuje vytváření podmínek pro dynamický rozvoj malého a středního podnikatelského stavu, který považuje za garanta hospodářské stability státu a sociálního smíru.

 

2.   SPŽ ČR prosazuje mezi svými členy zásady tržní ekonomiky s vyloučením nekalé soutěže, obhajuje a hájí jejich zájmy při jednáních s orgány státní správy a  s odbory v rámci tripartity, ale i na krajských a místních úrovních samosprávy, pokud jsou tyto orgány zřízeny. K jeho hlavním úkolům zejména patří:

 

 1.  hájit hospodářská a sociální práva svých členů a prosazovat je ve vztahu k orgánům veřejné správy, územním a jiným orgánům a organizacím, odborovým organizacím a institucím sociálního partnerství,

 

 1.  podílet se na tvorbě a zdokonalování právních předpisů a formování pravidel hospodářské, finanční, daňové a úvěrové politiky vůči podnikatelům a  živnostníkům, 

 

 1.  legislativně připomínkovat vytváření podmínek ochrany hospodářské soutěže,

 

 1.  zaujímat postavení sociálního partnera a vést na své úrovni kolektivní vyjednávání s příslušnými odborovými orgány, uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně v případě souhlasu zastupovaných profesních svazů, pokud je to v zájmu OSVČ, malých a středních podniků.

 

3.    SPŽ ČR zajišťuje podmínky pro rychlý přenos informací, nutných pro činnost svých členů, především pro zprávy o tvorbě právních předpisů. Zpracovává stanoviska a připomínky k návrhům zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, resortních materiálů apod. Předkládá též své vlastní podněty a návrhy.

 

4.    SPŽ ČR organizuje kulaté stoly, kurzy a semináře pro členy členských organizací.

 

5.    Členské organizace a orgány SPŽ ČR uvedené v následujících kapitolách se řídí těmito stanovami a vnitřními předpisy SPŽ ČR.

 

 

Čl. IV

Podmínky členství v SPŽ ČR

 

 1. Členství v SPŽ ČR je dobrovolné, a to řádné kolektivní a individuální, anebo čestné. Čestné členství uděluje představenstvo pouze fyzickým osobám, tato osoba však nemá hlasovací právo. Za mimořádné úsilí ve vedení představenstva SPŽ ČR může představenstvo navrhnout titul Čestný předseda SPŽ ČR. Titul

       uděluje Sněm SPŽ ČR. Čestný předseda SPŽ ČR je zván na zasedání         představenstva a má hlas poradní.

 

 1. Za řádného kolektivního člena SPŽ ČR může být přijat zájemce, který je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 89/2012 Sb. a který je zapsán ve veřejném rejstříku jako spolek, nebo organizace zaměstnavatelů. Dále může být přijat též zájemce, který je zájmovým sdružením právnických osob, vzniklým podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a je zapsán v registru zájmových sdružení právnických osob.

 

3.    Za řádného člena SPŽ ČR může být přijat též individuální zájemce – fyzická osoba, která podniká v ČR a je uvedena v živnostenském nebo obchodním rejstříku, případně podniká podle jiného právního předpisu. Tato osoba musí být bezúhonná a v době podání žádosti nesmí být vůči ní vedeno žádné správní řízení, což dosvědčuje čestným prohlášením při podání přihlášky za člena.

 

 1. Zájemce o členství v SPŽ ČR podává vyplněnou přihlášku včetně požadovaných    příloh představenstvu SPŽ ČR.

5.    Informace o výsledku projednání je zaslána zájemci písemně, nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky.

 

6. Řádné kolektivní a individuální členství vzniká po schválení nového člena představenstvem SPŽ ČR a následném zaplacení členského příspěvku na kalendářní rok (viz čl. VI bod 7).

 

7.  Členství zaniká:

     a) písemnou odhláškou, nebo

     b) jednoroční prodlevou neplacení členského příspěvku, nebo

     c) zrušením nebo vyloučením na základě rozhodnutí Sněmu SPŽ ČR při závažném porušení stanov SPŽ ČR.

 

8. Členství může individuální člen, nebo členská organizace pozastavit písemným oznámením představenstvu. Pozastavené členství může být kdykoliv, na žádost a po zaplacení členského příspěvku na kalendářní rok, obnoveno.

 

9. V závažných případech, pokud to představenstvo SPŽ ČR schválí, může být členovi nebo členské organizaci pozastaveno členství v SPŽ ČR, a to do doby rozhodnutí oprávněného orgánu o zrušení členství. Pozastavení členství nemá vliv na případnou refundaci členského příspěvku, stejně jako případné zrušení členství oprávněným orgánem. Člen nebo členská organizace s pozastaveným členstvím se nemůže zúčastnit jednání představenstva SPŽ ČR ani v době pozastavení členství jakkoliv vystupovat jménem SPŽ ČR. Pokud pominou důvody k pozastavení členství v době do rozhodnutí oprávněného orgánu, může představenstvo svým usnesením pozastavení členství zrušit.

 

 

Čl. V

Složení SPŽ ČR

 

       SPŽ ČR je tvořeno:

1.    Členskými organizacemi, kterými jsou:

 1. krajské organizace SPŽ ČR (název krajské organizace obsahuje vždy název kraje, v jehož regionu působí), pokud jsou zřízeny a zaregistrovány,
 2. republikové či regionální podnikatelské organizace,
 3. republikové či regionální živnostenské, cechovní a profesní organizace,

     dále jen členské organizace SPŽ ČR.

2.   Individuálními členy – fyzické osoby.

 

 

 

Čl. VI

Členské a další příspěvky

 

 1. Členské příspěvky jsou finanční prostředky odváděné členskými organizacemi ve prospěch SPŽ ČR.

 

 1. Výši členského příspěvku za kalendářní rok navrhuje představenstvo SPŽ ČR a následně jej schvaluje Sněm SPŽ ČR. Na Sněmu SPŽ ČR může být též odsouhlasen mimořádný členský příspěvek k úhradě nenadálých finančních výdajů SPŽ ČR. Členské organizace i individuální členové mohou poukázat samostatně i dobrovolný příspěvek v libovolné výši. Veškeré příspěvky však musí být poukázány bankovním převodem na účet SPŽ ČR.
 2. Výše členského příspěvku za kalendářní rok činí pro členskou organizaci minimálně 10 000 Kč.

 

 1. Členský příspěvek za celý kalendářní rok pro individuálního člena – fyzickou osobu činí 1 200 Kč, v případě, že k přijetí došlo v průběhu roku, činí členský příspěvek 100 Kč za každý měsíc do konce kalendářního roku a je splatný do 30 dnů po oznámení o přijetí za člena SPŽ ČR. Pro úhradu čl. příspěvku je rozhodující datum schválení členství představenstvem.

 

 1. Výše příspěvku za delegovaného zástupce členské organizace v představenstvu SPŽ ČR činí pro jednoho člena minimálně 10 000 Kč za kalendářní rok.

 

 1. Členský příspěvek za kalendářní rok je povinna uhradit členská organizace do 31. března kalendářního roku.

 

 1. Příspěvek za delegovaného zástupce v představenstvu SPŽ ČR se hradí jednorázově do 31. března kalendářního roku nebo ve splátkách.

Splátky příspěvku uhradí členská organizace nejpozději takto:

 

a)

první splátka

ve výši 25 %

do 31. března

kalendářního roku

b)

druhá splátka

ve výši 25 %

do 31. května

kalendářního roku

c)

třetí splátka

ve výši 25 %

do 31. srpna

kalendářního roku

d)

čtvrtá splátka

ve výši 25 %

do 30. listopadu

kalendářního roku

 

 1. Nově přijatá členská organizace je povinna uhradit alikvotní část členského příspěvku za příslušnou část kalendářní roku. Výše tohoto příspěvku se určí od příslušného čtvrtletí při přijetí organizace za člena SPŽ ČR. Členský příspěvek je nutno zaplatit nejpozději do 30 dnů od přijetí za člena SPŽ ČR. V případě, že členský příspěvek nebyl v termínu zaplacen, členství v SPŽ ČR nevzniklo.

 

 1. Jsou-li po přijetí členské organizace SPŽ ČR delegováni též zástupci členské organizace do představenstva SPŽ ČR, je nutné uhradit příspěvek za delegovaného zástupce v představenstvu SPŽ ČR nejpozději do 30 dnů od zápisu z jednání představenstva SPŽ ČR, kde byli delegáti vzati na vědomí. Další splátky příspěvku za delegovaného zástupce jsou uvedeny v čl. VI bod 6. V případě, že příspěvek za delegovaného zástupce v představenstvu nebyl v termínu zaplacen, platí ustanovení bodu 11.

 

 1. V případě nezaplacení členského příspěvku členské organizace za kalendářní rok v termínu je členské organizaci pozastaveno členství až do doby zaplacení tohoto příspěvku, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku, poté členství zaniká. Pozastavené členství znamená pro členskou organizaci nemožnost se účastnit činnosti v představenstvu SPŽ ČR, členové této členské organizace se nemohou účastnit akcí pořádaných SPŽ ČR a bude přerušeno zasílání informací. V této situaci nemůže být přijata ani platba za členství v představenstvu SPŽ ČR. Bezprostředně po zaplacení příspěvku je členství opět obnoveno, což bude písemně oznámeno.

 

 1. V případě nezaplacení příspěvku za delegovaného zástupce v představenstvu SPŽ ČR členskou organizací v určených termínech mají delegovaní zástupci představenstva dočasně pozastavenou činnost v představenstvu SPŽ ČR. Pozastavená činnost v představenstvu SPŽ ČR znamená, že delegovaný člen nemůže vykonávat žádnou funkci v představenstvu, jednání SPŽ ČR se sice může účastnit, avšak bez možnosti hlasovat a rozhodovat. Bezprostředně po zaplacení příspěvku je činnost v představenstvu SPŽ ČR opět obnovena, což bude písemně oznámeno. Pozastavené členství může trvat nejdéle dva roky od data, kdy měla být zaplacena splátka na příspěvek za delegovaného zástupce v představenstvu dle čl. VI bodu 6. Po tomto datu členství v představenstvu SPŽ ČR zaniká. V případě odůvodněné nepřítomnosti člena představenstva na jednání představenstva SPŽ ČR může členská organizace dočasně delegovat alternáta. Tuto záležitost musí schválit představenstvo SPŽ ČR.

 

 1. Členská organizace si výši členského příspěvku pro své členy určuje sama.

 

 1. Individuální členové se mohou zúčastnit jednání představenstva SPŽ ČR na základě předchozího oznámení na sekretariát SPŽ ČR. Individuální členové mají vždy pouze hlas poradní a z vyhrazených bodů jednání představenstvem mohou být vyloučeni.

 

 1. Čestný člen neplatí členské příspěvky.

 

 

Čl. VII
Práva a povinnosti členských organizací SPŽ ČR

 

 1. Členské organizací mají právo:
 1. být informovány o činnosti SPŽ ČR,
 2. účastnit se akcí pořádaných pro členské organizace SPŽ ČR,
 3. obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi na představenstvo SPŽ ČR a být o jejich vyřízení informovány,
 4. účastnit se jednání na Sněmu SPŽ ČR,
 5. na doporučení a po projednání představenstva SPŽ ČR se mohou členové členských organizací účastnit jménem SPŽ ČR jednání se státními orgány, či jednání Rady hospodářské a sociální dohody, nebo s mezinárodními organizacemi, a to vždy spolu s pověřeným členem představenstva, kromě členství v expertních komisích, nebo odborných seminářů,
 6. písemně delegovat až dva své zástupce do představenstva SPŽ ČR, delegování není pro členskou organizaci povinné a může proběhnout kdykoliv v průběhu kalendářního roku,
 7. používat logo SPŽ ČR,
 8. kdykoli v souladu se svými stanovami odvolat své/ho delegované/ho zástupce z představenstva SPŽ ČR.

 

 

 1. Individuální člen má právo:
 1. být informován o činnosti SPŽ ČR,
 2. účastnit se akcí pořádaných pro členské organizace SPŽ ČR,
 3. obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi na představenstvo SPŽ ČR a být o jejich vyřízení informován,

3. Individuální člen nemá právo:

a)    být volen ani volit do představenstva SPŽ ČR,

b)    být zvolen do kontrolních orgánů SPŽ ČR a pracovních komisí,

c)    být delegátem Sněmu SPŽ ČR, může však být Sněmu přítomen s hlasem           poradním,

 1.  být vyslán představenstvem do expertních komisí nebo na školení a semináře

 

 1. Členské organizace jsou povinny:
 1. dodržovat stanovy SPŽ ČR, vnitřní předpisy SPŽ ČR a rozhodnutí přijatá na Sněmu SPŽ ČR či představenstvem SPŽ ČR,
 2. platit řádně a včas členský příspěvek za kalendářní rok a příspěvek za delegovaného zástupce v představenstvu za kalendářní rok,
 3. písemně oznamovat změny údajů týkajících se evidence členské organizace,
 4. bezodkladně informovat představenstvo o skutečnostech, které by mohly ovlivnit práci jak členské, tak profesní organizace, nebo mít dopad na SPŽ ČR jako celek.

 

 1. Povinnosti individuálního člena:

a) dodržovat stanovy SPŽ ČR, vnitřní předpisy SPŽ ČR a rozhodnutí přijatá Sněmem SPŽ ČR či představenstvem SPŽ ČR,

b)  platit řádně a včas členský příspěvek za kalendářní rok,

c)  písemně oznamovat změny údajů týkajících se evidence členské organizace,

d) ohlásit neprodleně představenstvu SPŽ ČR veškeré skutečnosti, které by ve vztahu k jeho osobě mohly mít vliv na poškození dobrého jména SPŽ ČR, např. zahájení trestního stíhání, zahájení správního řízení s možným právním postihem, zahájení exekučního řízení apod.

 

 

Čl. VIII

Orgány SPŽ ČR

 

 1. Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky tvoří tyto orgány:
 1.  Sněm SPŽ ČR,
 2.  představenstvo SPŽ ČR,
 3.  kontrolní a rozhodčí komise SPŽ ČR,

 

Dále mohou být zřízeny následující orgány:

 1.  generální sekretář SPŽ ČR, který může být zřízen rozhodnutím představenstva SPŽ ČR,
 2.  pracovní komise SPŽ ČR,
 3.  na základě usnesení Sněmu SPŽ ČR další orgány.

 

 1. Orgány se řídí stanovami a vnitřními předpisy SPŽ ČR.

 

 

Čl. IX

Sněm SPŽ ČR

 

 1. Sněm je nejvyšším orgánem SPŽ ČR.

 

 1. Sněm svolává k jednání představenstvo minimálně jednou za kalendářní rok. Představenstvo je dále povinno svolat do 30 dnů mimořádný Sněm, požádá-li o to nejméně jedna třetina členských organizací. Z podnětu individuálních členů nemůže být sněm svolán.

 

 1. Sněm je tvořen delegáty Sněmu.

 

 1. Delegáti Sněmu jsou delegováni členskými organizacemi SPŽ ČR v počtu maximálně pěti delegátů za každou členskou organizaci.

 

 1. Seznamy delegátů Sněmu předkládá nejpozději v den konání Sněmu každá členská organizace, která zodpovídá za to, že delegát má vůči své organizaci splněny své členské povinnosti, a která má ke dni konání Sněmu zaplacený členský příspěvek za kalendářní rok ve prospěch SPŽ ČR.

 

 1. Bere na vědomí delegování zástupce členské organizace do představenstva a kooptování člena do revizní komise SPŽ ČR.

 

 1. Sněm rozhoduje o všech zásadních otázkách SPŽ ČR:
  1.  projednává a schvaluje změny stanov,
  2.  potvrzuje nominované členy představenstva statutárního orgánu,
  3.  projednává a schvaluje hlavní směry činnosti,
  4.  volí a odvolává členy kontrolní a rozhodčí komise SPŽ ČR,
  5.  projednává a schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření za uplynulý rok a návrh rozpočtu na další kalendářní rok,
  6.  projednává a schvaluje zprávu o činnosti SPŽ ČR za uplynulý rok,
  7.  projednává a schvaluje návrh činnosti SPŽ ČR na další kalendářní rok,
  8.  projednává a schvaluje zprávu revizní komise SPŽ ČR,
  9.  schvaluje výši členských příspěvků.

 

 1. Hlasování na Sněmu SPŽ ČR:
  1.  řádně svolaný Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina přihlášených delegátů. V případě, že tato nadpoloviční většina není přítomna, zahájí se Sněm o jednu hodinu později a je usnášeníschopný s počtem přítomných delegátů,
  2.  usnesení Sněmu je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina delegátů přítomných hlasování, hlasování je veřejné,
  3.  každý delegát má jeden hlas, tento hlas je nepřenosný,
  4.  z jednání Sněmu pořizuje představenstvo SPŽ ČR zápis z jednání a zápis o usnesení, které představenstvo rozešle představitelům jednotlivých členských organizací do 30 dnů od data konání sněmu.

 

 

 

Čl. X

Představenstvo SPŽ ČR

 

 1. Představenstvo SPŽ ČR má nejméně sedm členů a je tvořeno ze zástupců, kteří jsou delegováni svými členskými organizacemi.

 

 1. Představenstvo je řídícím a výkonným orgánem SPŽ ČR mezi jednotlivými jednáními Sněmu. Za svou činnost se představenstvo zodpovídá Sněmu.

 

 1. Představenstvo tvoří předseda představenstva, místopředseda představenstva      a členové představenstva.

 

 1. Členové představenstva zvolí nebo potvrdí na svém prvním zasedání po sněmu ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva; volba je veřejná. Výše jmenovaní musí být zvoleni nadpoloviční většinou hlasů.

 

 1. V mimořádných případech může představenstvo mezi sněmy odvolat své statutární zástupce, k tomu je však zapotřebí 2/3 hlasů všech, nikoliv pouze přítomných členů představenstva.

 

 1. Funkční období statutárního orgánu trvá pět let.

 

 1. Statutárním orgánem SPŽ ČR je předseda představenstva a místopředseda představenstva, kteří zároveň mají právo dle rozhodnutí představenstva disponovat s peněžními prostředky.

 

 1. Představenstvo se schází k jednání zpravidla jednou měsíčně.

 

 1. Členství v představenstvu SPŽ ČR je neslučitelné s členstvím v kontrolní a rozhodčí komisi.

 

 1. Čestný předseda se může účastnit zasedání představenstva s hlasem poradním.

 

 1. Představenstvo:
 1.  zajišťuje kontakt s členskými organizacemi a řeší průběžně záležitosti týkající se chodu SPŽ ČR,
 2.  připravuje podklady pro jednání Sněmu, realizuje přijatá usnesení,
 3.  zřizuje v případě potřeby další orgán SPŽ ČR,
 4.  musí v případě, že členská organizace odvolala svého delegovaného zástupce v představenstvu, nejpozději na svém příštím jednání provést odvolání tohoto zástupce členské organizace, tj. odvolat ho ze všech jeho funkcí v rámci SPŽ ČR a i těch, které vykonává jako zástupce SPŽ ČR navenek, a vzít na vědomí nově delegovaného člena,
 5.  svolává dle potřeby tiskové konference k aktuálním tématům,
 6.  v případě potřeby ustavuje pracovní komisi,
 7.  má právo, v případě zjištění a následného prokázání vážného pochybení člena představenstva, okamžitě pozastavit jeho působení v představenstvu SPŽ ČR. Tuto skutečnost neprodleně oznámí jeho členské organizaci. Odvolání, na návrh představenstva, provede Sněm SPŽ ČR, může tak však učinit přímo i členská organizace, která jej delegovala,
 8.  vede o každém jednání písemný zápis,
 9.  jmenuje na návrh předsedy představenstva generálního sekretáře SPŽ ČR,
 10.  v období mezi sněmy kooptuje členy představenstva.

 

 1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

 

 

 1. Předseda představenstva:
 1.  svolává představenstvo k jednání,
 2.  zastupuje SPŽ ČR navenek a jedná jeho jménem,
 3.  na základě rozhodnutí představenstva svolává Sněm SPŽ ČR a vykonává      další činnosti dle usnesení Sněmu,
 4.  svolává dle potřeby konference a semináře k aktuálním tématům.

 

 1. Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva v jeho nepřítomnosti.

 

 1. Při provádění bankovních finančních operací nad 100 000 Kč je nutné příkaz k úhradě opatřit kromě podpisu předsedy představenstva i podpisem pověřeného člena představenstva. V případě elektronicky prováděné bankovní finanční operace bude tento podepsaný příkaz k úhradě založen jako doklad.

 

 

Čl. XI

Kontrolní a rozhodčí komise

 

 1. Kontrolní a rozhodčí komise je složena nejméně ze tří členů, kteří jsou voleni či odvoláváni na návrh návrhové komise na Sněmu SPŽ ČR na období 5 let.

 

 1. Členové kontrolní a rozhodčí komise volí a odvolávají ze svého středu předsedu, volba je veřejná. V případě poklesu počtu členů pod tři osoby doplní revizní komise kooptací početní stav. Kooptace je platná do konání Sněmu, který nominaci potvrdí, nebo zamítne.

 

 3.  Kontrolní a rozhodčí komise:

 1.  vykonává dohled nad hospodařením, dodržováním stanov SPŽ ČR a nad dodržováním vnitřních předpisů SPŽ ČR,
 2.  před svoláním Sněmu provádí kontrolu hospodaření SPŽ ČR za uplynulý rok; zprávu revizní komise předkládá Sněmu její předseda,
 3.  kooptuje v případě potřeby nového člena kontrolní a rozhodčí komise, přičemž     kooptace platí vždy do Sněmu, který nominaci potvrdí nebo zamítne,
 4.  řeší stížnosti v oblasti členství ve SPŽ ČR,
 5.  se schází dle potřeby minimálně jednou ročně a vede o jednání písemný zápis.

 

Předseda kontrolní a rozhodčí komise:

 1.  svolává a řídí jednání komise,
 2.  má právo účasti na jednání představenstva SPŽ ČR s hlasem poradním,
 3.  zajišťuje vypracování zprávy o kontrole hospodaření za uplynulý rok.

 

4.   Zasedání kontrolní a rozhodčí komise svolává její předseda minimálně 1krát ročně, dále na požádání představenstva SPŽ ČR, nebo požaduje-li to alespoň 51 % členských organizací SPŽ ČR.

 

5.   Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů komise, a usnesení je schváleno, hlasuje-li pro nadpoloviční většina členů komise.

 

6.   Členství v revizní komisi SPŽ ČR je neslučitelné s členstvím v představenstvu SPŽ ČR.

Čl. XII

Sekretariát  SPŽ  ČR

 

 1. K zabezpečení činnosti SPŽ ČR může představenstvo zřídit sekretariát.

 

 1. Jmenování generálního sekretáře, obsazení sekretariátu, jeho náplň a činnost schvaluje na návrh předsedy představenstvo SPŽ ČR.

 

 
Čl. XIII
Pracovní komise SPŽ ČR

 

1.  Pro řešení konkrétního dílčího úkolu může představenstvo SPŽ ČR ustavit z členů členských organizací pracovní komisi. Pracovní komise má vždy nejméně tři členy. Do pracovní komise může být přizván jako host i nečlen členské organizace SPŽ ČR – odborník v dané oblasti. Předsedou komise musí být vždy člen představenstva členské organizace SPŽ ČR.

 

2. Obsah a rozsah činnosti pracovní komise stanoví usnesením představenstvo SPŽ ČR.

 

 1. Pracovní komise předkládají ve stanoveném termínu výsledek své činnosti představenstvu SPŽ ČR.

 

 

Čl. XIV
Hospodaření SPŽ ČR

 

 1. Hospodaření SPŽ ČR se řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy SPŽ ČR.

 

 1. Náklady na činnost SPŽ ČR jsou hrazeny z členských příspěvků členských organizací. Dalšími zdroji příjmů mohou být příjmy ze vzdělávací činnosti, dotace, dary a jiné příjmy od fyzických a právnických osob.

 

 1. Hospodaření se řídí rozpočtem sestaveným na jeden kalendářní rok, rozpočet schvaluje Sněm SPŽ ČR.

 

 1. Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva.

 

 

 

Čl. XV

Zánik SPŽ ČR

 

 

 1. SPŽ ČR může zaniknout:
 1.  fúzí nebo splynutím s jiným spolkem,
 2.  pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.

 

 1. O fúzi nebo splynutí s jiným spolkem, nebo o zrušení SPŽ ČR s likvidací rozhoduje řádně a včas svolaný Sněm veřejným hlasováním dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů SPŽ ČR. Tato skutečnost musí být nejpozději do 15 dnů oznámena soudu. K zániku dochází až po řádně provedené likvidaci rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu spolku z rejstříku spolků.

 

 1. V případě zániku SPŽ ČR podle bodu 1 b) provede majetkové vypořádání likvidátor určený soudem a likvidační zůstatek se rozdělí mezi řádné členské organizace na základě délky jejich členství.

 

 

 

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení

 

1.   Tyto stanovy byly projednány a schváleny na Sněmu SPŽ ČR, který se konal dne 6. listopadu 2018 v Praze.

 

2.   Stanovy schválené dne 12. 6. 2015 pozbývají platnosti dnem 7. listopadu 2018.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Bedřich Danda v.r.

                                                                                                    předseda představenstva

 

 

 

 

Příloha č.1: Logo SPŽ ČR v grafické podobě

 

 
Nahoru

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

©2013, všechna práva vyhrazena 

Všechna práva vyhrazena © 2023 NETservis s.r.o.