Stanovy

STANOVY

 

Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky

 

Čl. I

Název a sídlo

 

 1. Název sdružení zní: Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky

 

 1. Zkrácený název: SPŽ ČR nebo Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

 

 1. Název sdružení v anglickém jazyce The Syndicate of Businessmen and Tradesmen of the Czech Republic

 

 1. Sídlo sdružení: Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4

 

 1. Hlavní činnost:
  • uspokojování a ochrana oprávněných zájmů členů členských organizací při podnikání,
  • prosazování a obhajoba profesních zájmů členů,
  • vzdělávací činnost, pořádání kurzů a seminářů,
  • podávání návrhů na úpravu legislativy včetně nadměrné administrativní zátěže osob samostatně výdělečně činných, malých a středních podnikatelů.

 

 1. IČO: 266 56 060. Logo SPŽ ČR v grafické podobě: Viz Příloha č. 1.

 

Čl. II

Úvodní ustanovení

 

SPŽ ČR je organizací zaměstnavatelů, protože vzniklo dle § 9 a) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a považuje se za organizaci zaměstnavatelů, dle § 3046, zákona č. 89/2012 Sb.

 

Čl. III

Předmět činnosti SPŽ ČR

 

 1. Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, jako zaměstnavatelský svaz soukromých podnikatelů převážně malého a středního stavu a živnostníků, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, podporuje je a pomáhá jim. Prosazuje vytváření podmínek pro dynamický rozvoj malého a středního podnikatelského stavu, který považuje za garanta hospodářské stability státu a sociálního smíru.

 

 1. SPŽ ČR prosazuje mezi svými členy zásady tržní ekonomiky s vyloučením nekalé soutěže, obhajuje a hájí jejich zájmy při jednáních s orgány státní správy a s odbory v rámci tripartity, ale i na krajských a místních úrovních samosprávy, pokud jsou tyto orgány zřízeny. K jeho hlavním úkolům zejména patří:
 1. hájit hospodářská a sociální práva svých členů a prosazovat je ve vztahu k orgánům veřejné správy, územním a jiným orgánům a organizacím, odborovým organizacím a institucím sociálního partnerství,
 2. podílet se na tvorbě a zdokonalování právních předpisů a formování pravidel hospodářské, finanční, daňové a úvěrové politiky vůči podnikatelům a živnostníkům,
 3. legislativně připomínkovat vytváření podmínek ochrany hospodářské soutěže,
 4. zaujímat postavení sociálního partnera a vést na své úrovni kolektivní vyjednávání s příslušnými odborovými orgány, uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně v případě souhlasu zastupovaných profesních svazů, pokud je to v zájmu OSVČ, malých a středních podniků.

 

 1. SPŽ ČR zajišťuje podmínky pro rychlý přenos informací, nutných pro činnost svých členů, především pro zprávy o tvorbě právních předpisů. Zpracovává stanoviska a připomínky k návrhům zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, resortních materiálů apod. Předkládá též své vlastní podněty a návrhy.

 

 1. SPŽ ČR organizuje kulaté stoly, kurzy a semináře pro členy členských organizací.

 

 1. SPŽ ČR dále organizuje akce za účelem prezentace SPŽ ČR.

 

 1. Členské organizace a orgány SPŽ ČR, uvedené v následujících kapitolách, se řídí těmito stanovami a vnitřními předpisy SPŽ ČR.

 

Čl. IV

Podmínky členství v SPŽ ČR

 

 1. Členství v SPŽ ČR je dobrovolné, a to řádné kolektivní a individuální, anebo čestné. Čestné členství uděluje představenstvo pouze fyzickým osobám; tato osoba však nemá hlasovací právo. Za mimořádné úsilí ve vedení představenstva SPŽ ČR může představenstvo navrhnout titul Čestný předseda SPŽ ČR. Titul uděluje Sněm SPŽ ČR. Čestný předseda SPŽ ČR je zván na zasedání představenstva a má hlas poradní.

 

 1. Za řádného kolektivního člena SPŽ ČR může být přijat i zájemce, který je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 89/2012 Sb. a který je zapsán ve veřejném rejstříku jako spolek nebo organizace zaměstnavatelů. Dále může být přijat též zájemce, který je zájmovým sdružením právnických osob, vzniklým podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a je zapsán v registru zájmových sdružení právnických osob.

 

 1. Za řádného člena SPŽ ČR může být přijat též individuální zájemce – fyzická osoba, která podniká v ČR a je uvedena v živnostenském nebo obchodním rejstříku, případně podniká podle jiného právního předpisu. Tato osoba musí být bezúhonná a v době podání žádosti nesmí být vůči ní vedeno žádné správní řízení, což dosvědčuje čestným prohlášením při podání přihlášky za člena.

 

 1. Zájemce o členství v SPŽ ČR podává vyplněnou přihlášku včetně požadovaných příloh představenstvu SPŽ ČR.

 

 1. Informace o výsledku projednání je zaslána zájemci písemně, nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky.

 

 1. Řádné kolektivní a individuální členství vzniká po schválení nového člena představenstvem SPŽ ČR a následném zaplacení členského příspěvku na kalendářní rok (viz čl. VI bod 7).

 

 1. Členství zaniká:
 1. písemnou odhláškou, nebo
 2. jednoroční prodlevou neplacení členského příspěvku, nebo
 3. zrušením nebo vyloučením na základě rozhodnuti Sněmu SPŽ ČR při závažném porušení stanov SPŽ ČR.

 

 1. Členství může individuální člen nebo členská organizace pozastavit písemným oznámením představenstvu. Pozastavené členství může být kdykoliv na žádost a po zaplacení členského příspěvku na kalendářní rok obnoveno.

 

 1. V závažných případech, pokud to představenstvo SPŽ ČR schválí, může být členovi nebo členské organizaci pozastaveno členství v SPŽ ČR, a to do doby rozhodnuti oprávněného orgánu o zrušení členství. Pozastavení členství nemá vliv na případnou refundaci členského příspěvku, stejně jako případné zrušení členství oprávněným orgánem. Člen nebo členská organizace s pozastaveným členstvím se nemůže zúčastnit jednání představenstva SPŽ ČR ani v době pozastavení členství jakkoliv vystupovat jménem SPŽ ČR. Pokud pominou důvody k pozastavení členství v době do rozhodnuti oprávněného orgánu, může představenstvo svým usnesením pozastavení členství zrušit.

 

Čl. V

Složení SPŽ ČR

 

SPŽ ČR je tvořeno:

 1. Členskými organizacemi, kterými jsou:
  1. krajské organizace SPŽ ČR (název krajské organizace obsahuje vždy název kraje, v jehož regionu působí), pokud jsou zřízeny a zaregistrovány,
  2. republikové či regionální podnikatelské organizace,
  3. republikové či regionální živnostenské, cechovní a profesní organizace, dále jen členské organizace SPŽ ČR.

 

 1. Individuálními členy – fyzické osoby.

 

Čl. VI

Členské a další příspěvky

 

1. Členské příspěvky jsou stanoveny příspěvkovým řádem, který schvaluje Sněm.

 

Čl. VII

Práva a povinnosti členských organizací SPŽ ČR

 

 1. Členské organizací mají právo:
 1. být informovány o činnosti SPŽ ČR,
 2. účastnit se akcí, pořádaných pro členské organizace SPŽ ČR,
 3. obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi na představenstvo SPŽ ČR a být o jejich vyřízení informovány,
 4. účastnit se jednání na Sněmu SPŽ ČR,
 5. na doporučení a po projednání představenstva SPŽ ČR se mohou členové členských organizací účastnit jménem SPŽ ČR jednání se státními orgány či jednání Rady hospodářské a sociální dohody nebo mezinárodními organizacemi, a to vždy spolu s pověřeným členem představenstva, kromě členství v expertních komisích nebo odborných seminářů,
 6. písemně delegovat až dva své zástupce do představenstva SPŽ ČR, delegování není pro členskou organizaci povinné a může proběhnout kdykoliv v průběhu kalendářního roku,
 7. používat logo SPŽ ČR,
 8. kdykoli v souladu se svými stanovami odvolat své/ho delegované/ho zástupce z představenstva SPŽ ČR.

 

 1. Individuální člen má právo:
 1. být informován o činnosti SPŽ ČR,
 2. účastnit se akcí pořádaných pro členské organizace SPŽ ČR,
 3. obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi na představenstvo SPŽ ČR a být o jejich vyřízení informován,

 

 1. Individuální člen nemá právo:
 1. být volen ani volit do představenstva SPŽ ČR,
 2. být zvolen do kontrolních orgánů SPŽ ČR a pracovních komisí,
 3. být delegátem Sněmu SPŽ ČR, může však být Sněmu přítomen s hlasem poradním,
 4. být vyslán představenstvem do expertních komisí nebo na školení a semináře

 

 1. Členské organizace jsou povinny:
 1. dodržovat stanovy SPŽ ČR, vnitřní předpisy SPŽ ČR a rozhodnuti přijatá na Sněmu SPŽ ČR či představenstvem SPŽ ČR,
 2. platit řádně a včas členský příspěvek za kalendářní rok a příspěvek za delegovaného zástupce v představenstvu za kalendářní rok,
 3. písemně oznamovat změny údajů týkajících se evidence členské organizace,
 4. bezodkladně informovat představenstvo o skutečnostech, které by mohly ovlivnit práci jak členské, tak profesní organizace, nebo mít dopad na SPŽ ČR jako celek.

 

 1. Povinnosti individuálního člena:
 1. dodržovat stanovy SPŽ ČR, vnitřní předpisy SPŽ ČR a rozhodnuti přijatá Sněmem SPŽ ČR či představenstvem SPŽ ČR,
 2. platit řádně a včas členský příspěvek za kalendářní rok,
 3. písemně oznamovat změny osobních údajů,
 4. ohlásit neprodleně představenstvu SPŽ ČR veškeré skutečnosti, které by ve vztahu k jeho osobě mohly mít vliv na poškození dobrého jména SPŽ ČR.

 

Čl. VIII

Orgány SPŽ ČR

 

 1. Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky tvoří tyto orgány:
 1. Sněm SPŽ ČR,
 2. představenstvo SPŽ ČR,
 3. kontrolní a rozhodčí komise SPŽ ČR,

 

Dále mohou být zřízeny následující orgány:

 1. generální sekretář SPŽ ČR, který může být zřízen rozhodnutím představenstva SPŽ ČR,
 2. pracovní komise SPŽ ČR,
 3. na základě usnesení Sněmu SPŽ ČR další orgány.

 

 1. Orgány se řídí stanovami a vnitřními předpisy SPŽ ČR.

 

 

Čl. IX

Sněm SPŽ ČR

 

 1. Sněm je nejvyšším orgánem SPŽ ČR.
 1. Sněm svolává k jednání představenstvo minimálně jednou za kalendářní rok. Představenstvo je dále povinno svolat do 30 dnů mimořádný Sněm, požádá-li o to nejméně jedna třetina členských organizací. Z podnětu individuálních členů nemůže být sněm svolán.

 

 1. Sněm je tvořen delegáty Sněmu.

 

 1. Delegáti Sněmu jsou delegováni členskými organizacemi SPŽ ČR v počtu maximálně pěti delegátů za každou členskou organizaci.

 

 1. Seznamy delegátů Sněmu předkládá nejpozději v den konání Sněmu každá členská organizace, která zodpovídá za to, že delegát má vůči své organizaci splněny své členské povinnosti, a která má ke dni konání Sněmu zaplacený členský příspěvek za kalendářní rok ve prospěch SPŽ ČR.

 

 1. Bere na vědomí delegování nebo kooptaci zástupce členské organizace do představenstva a delegování nebo kooptování člena revizní komise SPŽ ČR.

 

 1. Sněm rozhoduje o všech zásadních otázkách SPŽ ČR:
 1. projednává a schvaluje změny stanov,
 2. projednává a schvaluje hlavní směry činnosti,
 3. volí a odvolává členy kontrolní a rozhodčí komise SPŽ ČR,
 4. projednává a schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření za uplynulý rok a návrh rozpočtu na další kalendářní rok,
 5. projednává a schvaluje zprávu o činnosti SPŽ ČR za uplynulý rok,
 6. projednává a schvaluje návrh činnosti SPŽ ČR na další kalendářní rok,
 7. projednává a schvaluje zprávu revizní komise SPŽ ČR,
 8. schvaluje výši členských příspěvků.

 

 1. Hlasování na Sněmu SPŽ ČR:
 1. řádně svolaný Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina přihlášených delegátů. V případě, že tato nadpoloviční většina není přítomna, zahájí se Sněm o jednu hodinu později a je usnášeníschopný s počtem přítomných delegátů,
 2. usnesení Sněmu je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina delegátů přítomných hlasování, hlasování je veřejné,
 3. každý delegát má jeden hlas, tento hlas je nepřenosný,
 4. z jednání Sněmu pořizuje představenstvo SPŽ ČR zápis z jednání a zápis o usnesení, které představenstvo rozešle představitelům jednotlivých členských organizací do 30 dnů od data konání sněmu.

 

Čl. X

Představenstvo SPŽ ČR

 

 1. Představenstvo SPŽ ČR má nejméně tři členy a je tvořeno ze zástupců, kteří jsou delegováni svými členskými organizacemi.

 

 1. Představenstvo je řídícím a výkonným orgánem SPŽ ČR mezi jednotlivými jednáními Sněmu. Za svou činnost se představenstvo zodpovídá Sněmu.

 

 1. Představenstvo tvoří předseda představenstva, místopředseda představenstva a členové představenstva.

 

 1. Členové představenstva zvolí nebo potvrdí na svém prvním zasedání po sněmu ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva; volba je na dobu 5 let. Výše jmenovaní musí být zvoleni nadpoloviční většinou hlasů.

 

 1. V mimořádných případech může představenstvo mezi sněmy odvolat své statutární zástupce; k tomu je však zapotřebí 2/3 hlasů všech, nikoliv pouze přítomných členů představenstva.

 

 1. Statutárním orgánem SPŽ ČR je předseda představenstva, který zároveň má právo dle rozhodnuti představenstva disponovat s peněžními prostředky.

 

 1. Představenstvo se schází k jednání zpravidla jednou měsíčně. V případě potřeby může využít formu videokonference (VIKO).

 

 1. Členství v představenstvu SPŽ ČR je neslučitelné s členstvím v kontrolní a rozhodčí komisi.

 

 1. Čestný předseda se může účastnit zasedání představenstva s hlasem poradním.

 

 1. Představenstvo:
 1. zajišťuje kontakt s členskými organizacemi a řeší průběžně záležitosti týkající se chodu SPŽ ČR,
 2. připravuje podklady pro jednání Sněmu, realizuje přijatá usnesení,
 3. zřizuje v případě potřeby další orgán SPŽ ČR,
 4. musí v   případě,   že   členská   organizace   odvolala   svého   delegovaného   zástupce v představenstvu, nejpozději na svém příštím jednání provést odvolání tohoto zástupce členské organizace, tj. odvolat ho ze všech jeho funkcí v rámci SPŽ ČR a i těch, které vykonává jako zástupce SPŽ ČR navenek, a vzít na vědomí nově delegovaného člena
 5. svolává dle potřeby tiskové konference k aktuálním tématům,
 6. v případě potřeby ustavuje pracovní komisi,
 7. má právo, v případě zjištění a následného prokázání vážného pochybení člena představenstva, okamžitě pozastavit jeho působení v představenstvu SPŽ ČR.

Tuto skutečnost neprodleně oznámí jeho členské organizaci. Odvolání na návrh představenstva provede Sněm SPŽ ČR. Může tak však učinit přímo i členská organizace, která jej delegovala,

 1. vede o každém jednání písemný zápis,
 2. jmenuje na návrh předsedy představenstva generálního sekretáře SPŽ ČR,
 3. v období mezi sněmy kooptuje členy představenstva.

 

 1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Představenstvo může využít formu hlasování per rollam.

 

 1. Předseda představenstva:
 1. svolává představenstvo k jednání,
 2. zastupuje SPŽ ČR navenek a jedná jeho jménem,
 3. na základě rozhodnuti představenstva svolává Sněm SPŽ ČR a vykonává další činnosti dle usnesení Sněmu,
 4. svolává dle potřeby konference a semináře k aktuálním tématům.

 

 1. Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva v jeho nepřítomnosti.

 

 1. Při provádění bankovních finančních operací nad 100.000,-- Kč je nutné příkaz k úhradě opatřit kromě podpisu předsedy představenstva i podpisem pověřeného člena představenstva. V případě elektronicky prováděné bankovní finanční operace bude tento podepsaný příkaz k úhradě založen jako doklad.

 

Čl. XI

Kontrolní a rozhodčí komise

 

 1. Kontrolní a rozhodčí komise je složena nejméně ze tří členů, kteří jsou voleni či odvoláváni na návrh návrhové komise na Sněmu SPŽ ČR na období 5 let.

 

 1. Členové kontrolní a rozhodčí komise volí a odvolávají ze svého středu předsedu, volba je veřejná. V případě poklesu počtu členů pod tři osoby doplní revizní komise kooptací početní stav. Kooptace je platná do konání Sněmu, který nominaci potvrdí, nebo zamítne.

 

 1. Kontrolní a rozhodčí komise:

 

 1. vykonává dohled nad hospodařením, dodržováním stanov SPŽ ČR a nad dodržováním vnitřních předpisů SPŽ ČR,
 2. před svoláním Sněmu provádí kontrolu hospodaření SPŽ ČR za uplynulý rok; zprávu revizní komise předkládá Sněmu její předseda,
 3. kooptuje v případě potřeby nového člena kontrolní a rozhodčí komise, přičemž kooptace platí vždy do Sněmu, který nominaci potvrdí nebo zamítne,
 4. řeší stížnosti v oblasti členství ve SPŽ ČR,
 5. se schází dle potřeby minimálně jednou ročně a vede o jednání písemný zápis.

 

Předseda kontrolní a rozhodčí komise:

 1. svolává a řídí jednání komise,
 2. má právo účasti na jednání představenstva SPŽ ČR s hlasem poradním,
 3. zajišťuje vypracování zprávy o kontrole hospodaření za uplynulý rok.

 

 1. Zasedání kontrolní a rozhodčí komise svolává její předseda minimálně 1krát ročně, dále na požádání představenstva SPŽ ČR, nebo požaduje-li to alespoň 51 % členských organizací SPŽ ČR.

 

 1. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů komise, a usnesení je schváleno, hlasuje-li pro nadpoloviční většina členů komise.

 

 1. Členství v revizní komisi SPŽ ČR je neslučitelné s členstvím v představenstvu SPŽ ČR.

 

Čl. XII

Sekretariát SPŽ ČR

 

 1. K zabezpečení činnosti SPŽ ČR může představenstvo zřídit sekretariát.

 

 1. Jmenování generálního sekretáře, obsazení sekretariátu, jeho náplň a činnost schvaluje na návrh předsedy představenstvo SPŽ ČR.

 

Čl. XIII

Pracovní komise SPŽ ČR

 

 1. Pro řešení konkrétního dílčího úkolu může představenstvo SPŽ ČR ustavit z členů členských organizací pracovní komisi. Pracovní komise má vždy nejméně tři členy. Do pracovní komise může být přizván jako host i nečlen členské organizace SPŽ ČR – odborník v dané oblasti. Předsedou komise musí být vždy člen představenstva členské organizace SPŽ ČR.

 

 1. Obsah a rozsah činnosti pracovní komise stanoví usnesením představenstvo SPŽ ČR.

 

 1. Pracovní komise předkládají ve stanoveném termínu výsledek své činnosti představenstvu SPŽ ČR.

 

Čl. XIV

Hospodaření SPŽ ČR

 

 1. Hospodaření SPŽ ČR se řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy SPŽ ČR.

 

 1. Náklady na činnost SPŽ ČR jsou hrazeny z členských příspěvků členských organizací. Dalšími zdroji příjmů mohou být příjmy ze vzdělávací činnosti, dotace, dary a jiné příjmy od fyzických a právnických osob.

 

 1. Hospodaření se řídí rozpočtem, sestaveným na jeden kalendářní rok, který schvaluje Sněm SPŽ ČR.

 

 1. Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva.

 

 

 1.  

Čl. XV

Zánik SPŽ ČR

 

 1. SPŽ ČR může zaniknout:
 1. fúzí nebo splynutím s jiným spolkem,
 2. pravomocným rozhodnutím soudu.

 

 1. O fúzi nebo splynuti s jiným spolkem nebo o zrušení SPŽ ČR s likvidací rozhoduje řádně a včas svolaný Sněm veřejným hlasováním dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů SPŽ ČR. Tato skutečnost musí být nejpozději do 15 dnů oznámena soudu. K zániku dochází až po řádně provedené likvidaci rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu spolku z rejstříku spolků.

 

 1. V případě zániku SPŽ ČR podle bodu 1 b) provede majetkové vypořádání likvidátor určený soudem a likvidační zůstatek se rozdělí mezi řádné členské organizace na základě délky jejich členství.

 

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na   Sněmu   SPŽ   ČR, který   se   konal dne 20. června 2023 v Praze.

 

 1. Stanovy schválené dne 06. 11. 2018 pozbývají platnosti dnem 21. června 2023.

 

Bedřich Danda v.r. předseda představenstva

Příloha č.1: Logo SPŽ ČR v grafické podobě
Nahoru

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

©2013, všechna práva vyhrazena